Sök

Sök
Till vänster: Peter Lidén, militär lärare och överstelöjtnant . Till höger, Oscar Jonsson, forskare i krigsvetenskap.

Centrumbildningar - vår expertis inom forskning, utbildning och övning

Vi har flera centrumbildningar som samlar expertis inom särskilda ämnesområden och som arbetar med analys, forskning, utbildning och övning.

Centrum för totalförsvar och samhällets säkerhet

Centrum för totalförsvar och samhällets säkerhet (CTSS)

Fler centrumbildningar

Centrum för operativ juridik och folkrätt

Centret forskar om folkrättsliga aspekter på militära operationer och ansvarar för utbildning inom ämnet operativ juridik och folkrätt på Försvarshögskolans kurser och program.

Centrum för forskning om specialförband (CSOR)

Verksamheten i CSOR vilar på fyra hörnstenar – forskning, utbildning, internationell samverkan samt operativ stöd till Försvarsmaktens specialförband.

Centrum för innovation och utveckling (SIIC)

Försvarshögskolan inrättade den 1 januari 2023 ett nytt centrum för samverkan och nyttiggörande inom försvar, krishantering och säkerhet – Centrum för innovation och utveckling.

Dela: