Sök

Sök
Soldater under utbildning vid ett vattendrag i Storbritannien.

Svenska instruktörer utbildar ukrainska rekryter i Storbritannien. De svenska officerarna är på plats som en del av det utbildningsstöd som beslutats av regeringen. Foto: Bezav Mahmod/Försvarsmakten.

Ny utgåva av rapport om krisberedskap och totalförsvar i Sverige

Nu finns en ny upplaga av Förutsättningar för krisberedskap och totalförsvar i Sverige som ges ut vartannat år. I år har rapporten bland annat utökats med en bilaga om hur Nato fungerar som organisation och hur beslutsfattande går till för de civila och militära delarna.

Förutsättningar för krisberedskap och totalförsvar i Sverige ger en beskrivning av hur totalförsvar och krisberedskap har utvecklats och inriktats, från början av 1900-talet fram till i dag. Fokus ligger på förändringar i lagstiftning, systemutveckling och hotbildsuppfattning. Läsaren får en inblick i de kriser, katastrofer och politiska skeenden i Sverige och andra delar av världen som har påverkat utvecklingen av svensk beredskap.

Nato, hybridhot och våldsbejakande extremism

– Nyheter i årets upplaga är bland annat en bilaga om Natos övergripande organisering och styrning och ett kapitel om hybridhot och våldbejakande extremism, säger Viktoria Asp, redaktör för rapporten och senior analytiker vid Centrum för totalförsvar och samhällets säkerhet (CTSS), Försvarshögskolan.

Systemperspektiv på Sveriges krisberedskap och totalförsvar

– Syftet med rapporten är att ge en förståelse på systemnivå av Sveriges krisberedskap och totalförsvar. Den förnyade totalförsvarsplaneringen, en kom­plex hotbild och nya sårbarheter gör att systemförståelse är särskilt viktigt för att kunna planera för, motverka och hantera de allvarliga påfrestningar som det moderna samhället kan ställas inför för vid olyckor, kriser och krig, säger Fredrik Bynander, centrumchef, CTSS.

– Systemper­spektivet ökar förutsättningarna att agera effektivt och att anpassa planer och rutiner till oväntade händelser. I förlängningen ökar möjligheterna att uppnå målet med systemet: ett säkert och motståndskraftigt Sverige där alla och envar är inkluderade och tar ansvar utifrån sin förmåga, fortsätter han.

Undervisningsmaterial och underlag för yrkesverksamma

Försvarshögskolan har gett ut rapporten sedan 2007 och sedan 2018 i CTSS regi. Den utgör undervisningsmaterial i centrets uppdragsutbildningar och i Försvarshögskolans högskolekurser, men är också avsedd som ett underlag till verksamheter och indi­vider som ingår i totalförsvaret och inom svensk krisberedskap.

– Rapporten brukar vara väldigt uppskattad. Den är tänkt att ge grunderna och nästan fungera som ett uppslagsverk för yrkesverksamma eller intresserade som vill ha bättre koll på aktörers ansvarsområden och skillnader mellan krisberedskap och totalförsvar, säger Viktoria Asp.

Publikation

Ladda ned årets upplaga av Förutsättningar för krisberedskap och totalförsvar i Sverige.

Köp boken i tryckt version i vår webbokhandel.
Rapporten innehåller fyra bilagor. I den trycka versionen ingår enbart bilagan om Nato.

Sidinformation

Publicerad:
2023-10-18
Senast uppdaterad:
2023-10-19
Dela: